จากปัญหาราคาสินค้าราคาเกษตรที่ไม่แน่นอนและการขาดทุนซ้ำซากของเกษตรกรอันนำไปสู่ปัญหาการเป็นหนี้ ขายฝากหรือจำนองที่ดินและสูญเสียที่ดินในที่สุด ผู้ก่อตั้งไทยไบโอแมสมองเห็นโอกาศที่จะเชื่อมโยงความต้องการพลังงานชีวมวลในตลาดพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศเข้ากับเกษตรกร โดยใช้รูปแบบกิจการเพื่อสังคมเพื่อเปลี่ยนความต้องการของตลาดเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น