ทางไทยไบโอแมสสร้างความยั่งยืนของวัตถุดิบในการส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยปลูกสวนป่าพลังงานในพื้นที่ว่างเปล่าและเสื่อมโทรมโดยมุ่งส่งเสริมต้นกระถินยักษ์พันธุ์ T1 
ดยมี คุณประโยชน์เพิ่มเติมของต้นกระถินยักษ์ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนดังนี้

 • กระถินเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีการเจริญเติบโตเร็วและเป็นพืชที่สามารถตรึงไนโตรเจนได้ ดังนั้นการปลูกกระถินจึงช่วยปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินให้สูงขึ้น จึงสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง

 • ต้นกระถินมีอายุยืนมากกว่า 20 ปี สามารถตัดได้ทุกปีจากการปลูกครั้งเดียวเพื่อนำไม้มาใช้เป็นพลังงานและใช้ส่วนเหลือจากใบในการเลี้ยงสัตว์

 • กระถินเป็นไม้ยืนต้นที่สัตว์เคี้ยวเอื้องสามารถใช้ใบและส่วนต้นอ่อนเป็นอาหารได้อย่างดี โดยใบกระถินมีปริมาณโปรตีนสูงถึง 25 - 30%

 • ระบบรากของกระถินลึกทำให้ทนแล้งได้ดีมากและยังช่วยลดปัญหาดินเค็มโดยเฉพาะที่ดินว่างเปล่าและเสื่อมโทรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

 • สามารถนำพืชไร่เข้าไปปลูกร่วมระหว่างแถวกระถินจะช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น และส่งผลทำให้ผลผลิตพืชไร่เพิ่มสูงขึ้น และลดค่าใช้จ่ายด้านการผลิตลง ขณะเดียวกันเกษตรกรยังได้ไม้ไปขายเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และใบจากกระถินขายเป็นอาหารสัตว์ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ทางไทยไบโอแมสรับซื้อสินค้าถึงหน้าแปลงเครือข่ายผู้ปลูก โดยรับประกันการรับซื้อทั้งราคาและปริมาณล่วงหน้าและยินดีเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่การปลูกถึงการเก็บเกี่ยวตลอดโครงการปลูกสวนป่าพลังงาน
    
 1. อบรม
  อบรม
  เข้าร่วมอบรมโครงการไทยไบโอแมสเพื่อชุมชนในการปลูกต้นกระถินยักษ์โดยเน้นในที่ว่างเปล่าและเสื่อมโทรมเพื่อเป็นเชื้อเพลิงและอาหารสัตว์
 2. แปลงสาธิต
  แปลงสาธิต
  ทางเกษตรกรสามารถปลูกสวนป่ากระถินยักษ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องสารเคมีและปุ๋ย และไม่ต้องสร้างระบบน้ำเพราะกระถินทนแล้งได้ดีมาก อีกทั้งกระถินเองยังเป็นปุ๋ยให้พืชไร่อีกด้วย
 3. สวนป่าพลังงาน
  สวนป่าพลังงาน
  ส่งเสริมการปลูกสวนป่าเป็นพลังงานหมุนเวียน ทำให้มีพื้นที่ป่าโดยรวมเพิ่มขึ้นและสภาพแวดล้อมดีขึ้น ใช้ประโยชน์จากที่ว่างเปล่าและเสื่อมโทรม ทางไทยไบโอแมสได้จัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์กระถินยักษ์สายพันธุ์ T1
 4. รวบรวมและเก็บเกี่ยวผลผลิต
  รวบรวมและเก็บเกี่ยวผลผลิต
  พื้นที่ปลูกใกล้จุดรับซื้อทั้งโรงงานไทยไบโอแมสและเครือข่ายผู้ผลิตไทยไบโอแมสามารถตัดไม้เพื่อขายในรัศมีไม่เกิน 150 กิโลเมตรจากจุดรับซื้อ
 5. เครือข่ายผู้ผลิตในชุมชน
  เครือข่ายผู้ผลิตในชุมชน
  เครือข่ายผู้ผลิตชุมชนของไทยไบโอแมส โดยตั้งจุดรับซื้อและแปรรูปเพื่อลดปัญหาค่าใช้จ่ายในเรื่องการขนส่งทางไกล
 6. โรงงานเครือข่ายไทยไบโอแมส
  โรงงานเครือข่ายไทยไบโอแมส
  ช่องทางในการจัดจำหน่ายผ่านทางโรงงานไทยไบโอแมสตามจุดใกล้เคียงของเครือข่าย