ทำความรู้จักไทยไบโอแมส
  
ไทยไบโอแมสได้ดำเนินกิจการเพื่อสังคมขึ้นในปี 2556 โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนและพัฒนาเครือข่ายไทยไบโอแมสเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาความยากจนและสิ่งแวดล้อมเครื่องมือหนึ่ง โดยให้ชุมชนสร้างรายได้จากการขายเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นเชื้อเพลิงแทนที่จะเผาทำลาย รวมทั้งส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยปลูกสวนป่าพลังงานจากไม้โตเร็ว กระถินยักษ์ในพื้นที่ว่างเปล่าและเสื่อมโทรม โดยทางไทยไบโอแมสสนับสนุนเกษตรกร เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่น เป็นผู้ปลูก ผู้เก็บรวบรวม หรือผู้ผลิตขนาดเล็ก ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน
  
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเรา
เข้าร่วมเครือข่าย
เราทำอะไร

WHAT WE DO

 1. ส่งเสริมปลูกสวนป่าพลังงาน
  ส่งเสริมปลูกสวนป่าพลังงาน
  ไทยไบโอแมส ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ปลูกไม้โตเร็วในรูปแบบสวนป่าพลังงาน เช่นกระถินยักษ์ กระถินเทพา กระถินณรงค์ และสนประดิพัทธิ์
 2. สร้างงานสร้างอาชีพในชุมชน
  สร้างงานสร้างอาชีพในชุมชน
  ไทยไบโอแมสสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชน โดยให้เกษตรกรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยให้บริการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากสวนป่าพลังงานแก่สมาชิกที่มีที่ดิน หรือรวมกลุ่มกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนในการผลิตและแปรรูปวัตถุดิบที่ได้จากสวนป่าพลังงาน
 3. ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล
  ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล
  ไทยไบโอแมส ผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ผลตอบแทนทางสิ่งแวดล้อมและสังคม

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL IMPACT

องค์กรผู้สนับสนุนและที่ปรึกษา

SUPPORTERS AND ADVISORS

รางวัลโครงการดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

AWARDS AND RECOGNITIONS

 1. 2014 CTI-PFAN
  ThaiBiomass is 1 of 10 finalist of 2014 CTI-PFAN ASIA
  2014 CTI-PFAN
 2. LOT ALIIQT DOLOR I
  Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.
  LOT ALIIQT DOLOR I
 3. LOT ALIIQT DOLOR I
  Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.
  LOT ALIIQT DOLOR I
 4. LOT ALIIQT DOLOR I
  Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.
  LOT ALIIQT DOLOR I